ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
291 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-56-0020 และ 420-59-0048โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
38
07 ก.พ. 2561
292 ประมาณการ (ปร.4 ปร.5) โครงการซ่อมแซมผิวจราจรลาดยาง แอสฟัลท์ติก ดาวน์โหลดเอกสาร
51
06 ก.พ. 2561
293 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมผิวจราจรลาดยาง แอสฟัลท์ติก ดาวน์โหลดเอกสาร
51
06 ก.พ. 2561
294 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งกระจกโค้งจราจร ดาวน์โหลดเอกสาร
51
06 ก.พ. 2561
295 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม ดาวน์โหลดเอกสาร
45
06 ก.พ. 2561
296 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
58
05 ก.พ. 2561
297 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเลื่อยโซยนต์ ดาวน์โหลดเอกสาร
60
05 ก.พ. 2561
298 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
53
05 ก.พ. 2561
299 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัางเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงไม้ ป้ายประกาศห้ามจับสัตว์น้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
39
05 ก.พ. 2561
300 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
43
05 ก.พ. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| 30 |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50