ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
261 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายซอยเทศบาล 25 ดาวน์โหลดเอกสาร
1814
28 ก.พ. 2561
262 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1820
28 ก.พ. 2561
263 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ดาวน์โหลดเอกสาร
1821
28 ก.พ. 2561
264 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าจำนวน 4 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
1804
28 ก.พ. 2561
265 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดสิ่งปฎิกูล ดาวน์โหลดเอกสาร
1806
28 ก.พ. 2561
266 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร ดาวน์โหลดเอกสาร
1812
28 ก.พ. 2561
267 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง บม 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
1811
28 ก.พ. 2561
268 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
1808
28 ก.พ. 2561
269 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง ตค 373 ดาวน์โหลดเอกสาร
1811
28 ก.พ. 2561
270 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ศพด. ดาวน์โหลดเอกสาร
1803
28 ก.พ. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| 27 |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50