ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
351 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
55
10 ม.ค. 2561
352 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
63
10 ม.ค. 2561
353 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
59
10 ม.ค. 2561
354 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
61
10 ม.ค. 2561
355 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
61
09 ม.ค. 2561
356 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในนงานจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมผิวจราจรลาดยาง แอสฟัลท์ติก ดาวน์โหลดเอกสาร
65
09 ม.ค. 2561
357 ประกาศการใช้ราคากลางของทางราชการโครงการซ่อมแซมผิวจราจรลาดยาง ดาวน์โหลดเอกสาร
60
09 ม.ค. 2561
358 ร่างขอบเขตโครงการซ่อมแซมผิวจราจรลาดยาง ดาวน์โหลดเอกสาร
57
09 ม.ค. 2561
359 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ กค 7404 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
08 ม.ค. 2561
360 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
71
05 ม.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| 36 |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50