ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ประชาสัมพันธ์การเปิดศูนย์ปฏิบัติการประมูลประจำจังหวัดชุมพร บริษัท นิวตรอน การประมูล จำกัด
โดย :  ผู้จัดการสาขชุมพร
เมื่อ : 2008-06-30 20:22:20

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดศูนย์ปฏิบัติการประมูลประจำจังหวัดชุมพร บริษัท นิวตรอน การประมูล จำกัด

เรียน

เนื่องด้วย บริษัท นิวตรอน การประมูล จำกัด เป็นบริษัทฯประกอบการให้บริการทางด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางด้านการจัดซื้อผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Procurement จัดตั้งในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2545 และในปี พ.ศ.2546 บริษัท นิวตรอนการประมูล จำกัดได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในสิบตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีคุณสมบัติทางด้านเทคนิคผ่านการตรวจสอบจาก NECTEC และมีความพร้อมในด้านการให้บริการตามมาตรฐานของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้คำนึงถึงคุณภาพและการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่หน่วยงานราชการ และแก่ผู้มีสิทธิเข้าร่วมการประมูล จึงได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการประมูลประจำภาคต่างๆ รวมทั้ง ศูนย์ปฏิบัติการประมูล ประจำจังหวัดชุมพร เพื่อรองรับหน่วยงานภาครัฐ ที่ประสงค์จะดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในเขต จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง และ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ทางบริษัทฯ จึงใคร่ขอเชิญหน่วยงานที่ประสงค์จะดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ติดต่อมายังที่

ศูนย์ปฏิบัติการประมูล จังหวัดชุมพร
บริษัท นิวตรอน การประมูล จำกัด
เลขที่ 175/3 หมู่ที่ 9 ถนนนาทุ่ง ตำบลนาทุ่ง
อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000
โทรศัพท์. (077) 501749, โทรสาร. (077) 501749
โทรศัพท์มือถือ. 086-3095277 , 089-1422924 , 086-0440017

ทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความรู้และประสบการณ์ในการประมูลฯ จะเป็นประโยชน์และได้รับความไว้วางใจจากท่านในการเป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามโอกาสต่อๆไป และ ขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง


(นายอมรรัตน์ โพธิ)
เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานการประมูล


การให้บริการตลาดกลางการประมูล ของ บริษัท นิวตรอน การประมูล จำกัด
เมื่อได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

- บริษัทฯ ยินดีเป็นที่ปรึกษา ในการร่าง TOR , ร่างประกาศซื้อ/จ้าง และเอกสารประมูลซื้อ/จ้าง ก่อนจะมีการประกาศขายเอกสารประมูลซื้อ/จ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความถูกต้อง ครบถ้วน ของรายละเอียดและเนื้อหา
- บริษัทฯ จะช่วยส่งข่าวสาร ประกาศซื้อ/จ้าง ของหน่วยงานฯ ให้กับผู้ค้าที่ขึ้นทะเบียนไว้กับทางบริษัทฯ
- ทางหน่วยงานสามารถให้บริษัทฯ ช่วยเหลือ หรือให้คำแนะนำ ในการกำหนดวันอบรม, วันประมูล, รูปแบบและเงื่อนไขการประมูล ให้มีความเหมาะสมกับการประมูล ในแต่ละโครงการ
- บริษัทฯ จะช่วยในการติดต่อประสานงาน จัดส่งเอกสารแจ้งรายละเอียดการประมูล และวันเข้ารับการอบรม กับผู้ค้าที่ได้รับการคัดเลือก ทุกรายให้ทราบ ก่อนถึงกำหนดวันอบรม
- บริษัทฯ จะจัดเตรียมเอกสารทีใช้สำหรับการอบรมผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือก ทั้งหมด เช่น
o คู่มือการอบรม (เอกสารคู่มือการเข้าระบบการประมูล)
o เอกสารทีใช้ในการประมูล
 หนังสือสัญญา 3 ฝ่าย
 ใบแจ้งเสนอราคา (กรณีฉุกเฉิน)
 ใบยืนยันราคาสุดท้าย
 Username และ Password ให้ผู้ค้าเพี่อนำไปใช้ในการประมูล
- บริษัทฯ จะจัดอบรมผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือก โดยทางบริษัทฯ จะอธิบายถึงขั้นตอน และวิธีการเข้าสู่ระบบการประมูลให้กับผู้ค้า ด้วยระบบการใช้งานจริง พร้อมจัดส่งเอกสารยืนยันการเข้าร่วมอบรมของผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้กับหน่วยงาน
- บริษัทฯ จะคอยให้คำแนะนำผู้ค้าระหว่างการประมูลผ่านทางโทรศัพท์ตลาดระยะเวลาประมูล (กรณีเกิดปัญหาระหว่างการประมูล)
- บริษัทฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ ที่มีประสิทธิภาพ เข้ามาดูแลตลอดระยะเวลาการประมูล
- บริษัทฯ มีห้องประมูลให้ผู้ค้ามาทำการประมูล โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกับผู้ค้าที่ต้องการมาใช้ห้องประมูล
- ก่อนทำการประมูล บริษัทฯ จะโทรตามผู้ค้าเข้าระบบ และทำความเข้าใจกับผู้ค้าอีกครั้งเพื่อให้การประมูลดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- หน่วยงานสามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังการประมูลได้
- หากผู้ค้ามาทำการเสนอราคาที่ บริษัท นิวตรอนการประมูล จำกัด สำนักงานสาขาชุมพร จะจัดเจ้าหน้าที่ดูแลและให้บริการตลอดระยะเวลาประมูล (ในกรณีผู้ค้าต้องการความช่วยเหลือเท่านั้น)
- ในวันประมูลจริง บริษัทฯ จะเดินทางไปตั้งจอกรรมการที่หน่วยงาน หรือสถานที่ที่หน่วยงานดำเนินการจัดการประมูล โดยจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ดังนี้
o Notebook สามารถสำรองไฟฟ้า ได้ ในกรณีสถานที่จัดการประมูลที่หน่วยงานเกิดไฟฟ้าดับ หรือขัดข้อง
o Air Card อินเตอร์เน็ตไร้สาย ที่สามารถรับสัญญาณตรงจากดาวเทียม โดยไม่ต้องใช้สายโทรศัพท์ของหน่วยงาน
o Projector เพื่อการแสดงจอภาพที่ร้องรับคณะกรรมการที่มาเข้าร่วมการประมูลมากกว่า 1 คน
o Printer เพื่อความรวดเร็วในการพิมพ์รายงานสรุปผลการประมูล
o สายโทรศัพท์ ที่ใช้ในการเชื่อต่อ (เฉพาะกรณีจำเป็นต้องใช้โทรศัพท์ของหน่วยงาน)
o สาย LAN ที่ใช้ในการเชื่อมต่อ (เฉพาะกรณีจำเป็นต้องใช้อินเตอร์เน็ตของหน่วยงาน)
o โทรศัพท์ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างการประมูล (มือถือ
- บริษัทฯ จะไม่คิดค่าธรรมเนียมการบริการของบริษัทฯ กับหน่วยงาน แต่จะเรียกเก็บจากผู้ที่ชนะการประมูล เพียงรายเดียวเท่านั้น และจะไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมกับทางผู้ชนะการประมูล ที่นอกเหนือที่จะระบุไว้ในเอกสารเสนอราคา
- บริษัท สามารถพิมพ์รายงานสรุปผลการประมูล ทันทีหลังจากเสร็จสิ้นการประมูล โดยไม่ต้องรอให้ทาง บริษัทฯ จัดส่งมาภายหลัง
- ทางบริษัทฯ มีการการจัดทำ VDO บันทึกกราฟเคลื่อนไหวของราคาในการประมูล จัดใส่ลงบนแผน CD แกผู้รับบริการโดยไม่คิดมูลค่าเก็บไว้เป็นหลักฐาน

***หมายเหตุ***
พนักงานทุกคนของ บริษัท นิวตรอน การประมูล จำกัด ยินดีไปให้คำแนะนำ ให้ถึงหน่วยงาน


 
IP :(125.24.171.218)
Mail to ผู้จัดการสาขชุมพร
แสดงความคิดเห็น
 
 
แสดงความเห็นต่อคำถามนี้
ชื่อ/Username
อีเมลล์
รูปแบบพิเศษ   ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
Emotions  
แทรกภาพ  
ขนาดภาพ ห้ามเกิน 10 kb  และ ไฟล์ Flash ขนาดห้ามเกิน
แสดงความเห็น
Verification code:
   
 
ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บบอร์ดไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถ
ระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใด ที่ขัดต่อกฎหมายและ
ศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ office@nongphlabcity.go.th เพื่อให้ผู้ควบคุม ระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป