ภายในศูนย์การเรียนรู้ประกอบไปด้วย  ๒๗  ฐานเรียนรู้


 
ฐานเรียนรู้ที่
1
 
ฐานเรียนรู้ที่
2
 
ฐานเรียนรู้ที่
3
 
ฐานเรียนรู้ที่
4
 
ฐานเรียนรู้ที่
5
 
ฐานเรียนรู้ที่
6
 
ฐานเรียนรู้ที่
7
 
ฐานเรียนรู้ที่
8
 
ฐานเรียนรู้ที่
9
 
ฐานเรียนรู้ที่
10
 
ฐานเรียนรู้ที่
11
 
ฐานเรียนรู้ที่
12
 
ฐานเรียนรู้ท
13
 
ฐานเรียนรู้ที่
14
 
ฐานเรียนรู้ที่
15
 
ฐานเรียนรู้ที่
16
 
ฐานเรียนรู้ที่
17
 
ฐานเรียนรู้ที่
18
 
ฐานเรียนรู้ที่
19
 
ฐานเรียนรู้ที่
20
 
ฐานเรียนรู้ที่
21
 
ฐานเรียนรู้ที่
22
 
ฐานเรียนรู้ที่
23
 
ฐานเรียนรู้ที่
24
 
ฐานเรียนรู้ที่
25
 
ฐานเรียนรู้ที่
26
  ฐานเรียนรู้ที่ 27 กลุ่มอาสาพัฒนาสุขภาพ
  ฐานเรียนรู้ที่ 28 กลุ่มนวดแผนไทย
  ฐานเรียนรู้ที่ 29 กลุ่มหมากเตะแข้งทอง
 
ฐานเรียนรู้ที่
30