ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2558
  รายละเอียด : กองคลัง เทศบาลตำบลหนองพลับ จัดทำรายงานจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 นั้น เพื่อ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการให้ประชาชนได้รับทราบ ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) โดยมีขั้นตอนในการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 มกราคม. 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 1857 คน