ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การเพิ่มชื่อ - ถอนชื่อ
  รายละเอียด : ขอเชิญชวนประชาชนชาวเทศบาลตำบลหนองพลับ ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติได้ที่หน่วยออกเสียงที่ท่านมีชื่ออยู่ และสำนักงานเทศบาลตำบลหนองพลับ หากพบว่าท่านหรือผู้ที่มีชื่อในทะเบียนบ้านที่มีสิทธิออกเสียง ไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผ้มีสิทธิออกเสียงประชามติ ขอให้ท่านมาดำเนินการเพิ่มชื่อได้ที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองพลับ และหากผู้มีสิทธิออกเสียงผู้ใดเห็นว่าในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง มีชื่อผู้ไม่มีสิทธิออกเสียง ให้ท่านมาดำเนินการถอนชื่อได้ที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองพลับ ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม ถึง 8 สิงหาคม 2550
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2550  :: จำนวนผู้อ่าน 374 คน