ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : โครงการอบรมผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและแผงลอย

รายละเอียด :
    วันอังคาร ที่ 30 กรกฎาคม 2562 นายเกรียงไกร ทวีกาญจน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพลับ ประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและแผงลอย จัดโดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยมีพฤติกรรมการผลิตและบริโภคอาหารที่ถูกต้องและสะอาด ตามหลักสุขาภิบาลอาหาร ซึ่งจะเป็นประโยชน์แกผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยได้แสดงความรู้ ความสามารถและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการดำเนินการด้านการผลิตอาหารที่ดี ถูกต้อง สะอาดและมีประโยชน์ต่อผู้บริโภคต่อไป โดยวันนี้มีผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยภายในเขตเทศบาลตำบลหนองพลับเข้ารับการอบรมจากวิทยากรโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองพลับ 👩‍🍳👨‍🍳👨‍🍳👩‍🍳
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม 2562    อ่าน 192 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**