ภาพกิจกรรม
กิจกรรม : โครงการอบรมให้ความรู้ส่งเสริมการปลูกผลูกสวนครัวในครัวเรือน
รายละเอียด :
    กิจกรรมอบรมให้ความรู้และส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวให้แก่ชุมชน โดยมีวัคถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ครัวเรือนมีความรู้ความเข้าใจในวิธีการปลูกผักปลอดสารเคมี และให้ครัวเรือนได้รับประทานผักปลอดสารพิษ และสร้างความตระหนักให้ครัวเรือนเห็นถึงความสำคัญของการบริโภคอาหารปลอดภัย เพื่อส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับกับชุมชนได้ตระหนักถึงโทษของการบริโภคผักปนเปื้อนสารเคมี ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย เป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดี ฝึกอาชีพ และดำเนินรอยตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ บ้าน สท.อำนวย มลคล้ำ
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562    อ่าน 53 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**